کتاب سفر زندگی

معرفی کتاب سفر زندگی (در جستجوی پنج بزرگ زندگی)

کتاب سفر زندگی: در جستجوی پنج بزرگ زندگی شاهکاری دیگر از جان پی. استرلکی، حکایتی تأثیرگذار درباره‌ی خودشناسی و یافتن ناشناخته‌های زندگی است.