سبزه عدس به شکل نیمکره

آموزش کاشت سبزه عدس

طرز تهیه سبزه عدس برای کاشت سبزه عدس باید 15 تا 18 روز قبل از عید اقدام به کاشت کنید.