کتاب چهار راه پول سازی

معرفی کتاب چهار راه پول سازی

 قسمتی از کتاب چهار راه پول سازی گردشی پول شما در کدام قسمت قرار دارید؟ کارمندان و کارگران : پول خود را از طریق کار کردن برای کارفرمایان به دست می آورند. لذا پول دریافتی بسیار کم می باشد، و دغدغه اصلی آنها امنیت شغلی می باشد. استاد کاران : آنها نیز پول زیادی دریافت نمی کنند، …

معرفی کتاب چهار راه پول سازی ادامه »