پوشاک زنان در عصر صفوی

پوشاک زنان در عصر صفوی

  لباس زنان در دوران صفویه   آنچه از نوشته‏ های سیاحان برمی‏آید زنان در دوره صفویه دارای حجاب و پوشش خاصی‏ بوده‏ و در پرده زندگی می‌کردند. تعصب مردان ایرانی به حدی بود که زنان خود را در محدودیت نگه می‏داشتند و از دادن هر نوع آزادی امتناع می‏کردند و اجازه نمی‏دادند با مردان …

پوشاک زنان در عصر صفوی ادامه »