12 اسفند 1398
ویروس کرونا و بیماران قلبی

ویروس کرونا با قسمتهای مختلف بدن چه می کند؟

ویروس کرونا با بدن چه می کند کورونا ویروس باعث بیماری تنفسی می شوند ، بنابراین معمولاً ابتدا ریه ها درگیر می شوند.
× آنلاین