زنان شاغل وهمسران قدرناشناس

  زنان باید با کنار گذاشتن حس وابستگی روحی و ذهنی، خودشان را باور کنند و به عنوان همسر و مادر در خانه، غیر از منشا اثر مالی، منشا اثر رفتاری هم باشند آنها باید خود را باور کنند اما هرگز این موضوع را به رخ دیگران نکشند. هرچند انگیزه بسیاری از زنان شاغل کاملا …

زنان شاغل وهمسران قدرناشناس ادامه »