6 مهر 1397
سوزش چشم

احساس وجود شی خارجی در چشم

بسیاری از افراد با احساس وجود چیزی در چشم به چشم پزشک مراجعه کرده و از این موضوع شکایت می کنند. چشم پزشکان به این حالت […]
× آنلاین