مهندس اسماعیل قاسمی

مدیر عامل مشاور در تجارت بین الملل