17 مهر 1397
علل شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم

علل شکست هیتلر در جنگ جهانی دوم

از پایان جنگ جهانی دوم ۶۷ سال می گذرد. این جنگ بزرگ و خانمان سوز سرتاسر گیتی را فرا گرفت و از نقطه نظر گستردگی و تلفات و خشونت در تاریخ بی همتاست.
× آنلاین