13 فروردین 1399
سندرم دست بیگانه چیست؟

بیماری بهبود در سریال حقیقت دارد؟

در سندرم دست بیگانه ، دست تحت کنترل ذهن نیست و انگار ذهن خود را دارد سندرم دست بیگانه یک بیماری عصبی نادر است که باعث می شود یک دست به اراده آزاد خود عمل کند. گاهی اوقات یک پا تحت تأثیر قرار می گیرد ، هرچند که این معمول نیست.
× آنلاین