سلسله قاجار

عوامل فروپاشی سلسله قاجار در ایران

چرا حکومت قاجار فرو پاشید و پهلوى اول به قدرت رسید؟ نوشتار حاضر قصد دارد با پاسخ به این پرسش که «چرا حکومت قاجار فرو پاشید و پهلوى اول به قدرت رسید؟» راهى به قانونمندى تاریخى در جریان انتقال قدرت بگشاید. مؤلف در پاسخ به پرسش یاد شده فرضیه‏هاى ذیل را مورد بررسى قرار مى‏دهد: …

عوامل فروپاشی سلسله قاجار در ایران ادامه »