طرح های جدید تی شرت های سه بعدی 3D

طرح های جدید تی شرت های سه بعدی 3D

تصویرهای سه بعدی قادرند بعد عمق را برایتان بازسازی کنند . در حالت معمولی ، در یک تصویر تخت تنها دو بعد طول و عرض را می شود حس کرد .