8 غذایی که به کلیه های شما آسیب می رسانند

8 غذایی که به کلیه های شما آسیب می رسانند

رژیم های غذایی مضر برای کلیه ها کلیه های ما عملکرد مهمی دارند زیرا بدن را سم زدایی می کنند. طبق آمار موسسه ملی بهداشت ، کلیه ها روزانه 200 کوارتز خون را فیلتر می کند و حدود 2 کوارتز زباله تولید می کند.