عبارت ریاضی مزدوج

در ریاضیات منظور از مزدوج یک دوجمله‌ای، بیان {\displaystyle a+b{\sqrt {d}}} به فرم {\displaystyle a-b{\sqrt {d}},} است. از نکات مهم راجع به دوجمله ای‌های مزدوج می‌توان به این مورد اشاره کرد که در صورت ضرب یک دوجمله ای در مزدوجش، عبارت رادیکالی از بین می‌رود. به‌طور مثال در فرم معرفی شده فوق، پس از ضرب، {\displaystyle {\sqrt {d}}} حذف می‌شود؛ که این موضوع در روابط زیر نشان …

عبارت ریاضی مزدوج ادامه »