تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه؛ دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گربه

گربه برقراری تماس فیزیکی و پیوند با گربه های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در خواب بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی از زنان گربه را به عنوان جایگزین فرزند خود انتخاب می کنند، به همین دلیل است که در خواب بسیاری از زنان، گربه نشان دهنده نیاز آنها به مراقبت است. از کسی یا حتی میل او نشان می دهد که شما یک فرزند دارید

دیدن گربه در خواب تعابیر مختلفی دارد.

تعبیر خواب گربه از نظر حضرت امام جعفرصادق (ع)

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (کلمه چینی).

سوم: بیماری.

چهارم: زانی مشفقه (زن دلسوز و مهربان).

پنجم: جنگ و دشمنی (جنگ و دشمنی).

تعبیر خواب گربه از نظر یوسف نبی

دیدن کشتن گربه درویش.

تعبیر خواب گربه از نظر محمد بن سیرین

دیدن گربه در خواب به معنای فردی فاسد و دزد است.

اگر ببیند گربه ای به خانه اش می آید، یعنی آنجا دزدی می شود.

اگر شخصی در خواب ببیند که گربه ای را کشته است، بیانگر آن است که دزدان را می کشد و عصبانی می کند.

اگر بیند که گربه از خانه او چیزی می خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.

تعبیر خواب گربه از نظرابراهیم کرمانی

اگر بعد از صبح گربه ای در خواب ببینید، بیانگر آن است که شش روز بیمار خواهید بود.

اگر ببیند که گربه را کشته و پوستش را کنده، مال را ربوده است.

تعبیر خواب گربه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

می نویسند گربه زنی است که دوست دارد دزدی کند و این برای او یک عادت است.

اگر در خواب ببینید که به گربه ای غذا می دهید، پول خود را خرج زن دروغگوی فریبنده می کنید.

اگر در خواب ببینید که گربه دارید، زنی با دست کج در زندگی شما شرکت می کند.

اگر دیدید گربه ای از خانه شما چیزی می دزدید، به معنای شکستن و ورود به مال شماست و آن شخص متجاوز و متجاوز زن است.

اگر در خواب گربه ای زیبا و براق را ببینید که متعلق به شماست یا در خانه شماست، چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا در راه است.اگر در خواب ببينيد گربه اي را در آغوش گرفته ايد و آن را به سينه مي فشاريد، زن و فريبكار شما را فريب داده و فريب مي دهند.

اگر دیدی که دنبال گربه می دوی تا او را بگیری، زنی تو را ناامید و سرگردان می کند.

اگر در جایی ببینید چند گربه جمع شده اند، چند زن درباره شما صحبت می کنند و تصمیم می گیرند و تهمت می زنند.

اگر دیدید گربه ای در خانه شما موش می گیرد، زنی خدمت خوبی به شما می کند، اما فراموش نکنید که او با شما صادق نیست.

اگر گربه را بر روی شانه خود حمل کنید، یک زن بر شما مسلط خواهد شد.

تعبیر خواب گربه از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب گربه ای ضعیف و کثیف ببینید، بیانگر آن است که خبر بدی خواهید آموخت و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد.

اگر خواب ببینید گربه ای ضعیف و کثیف را تعقیب می کنید، علامت آن است که دوست شما پس از یک بیماری طولانی بهبود می یابد.

اگر خواب ببینید مار بچه گربه ای را می کشد، علامت آن است که دشمنان شما را آزار خواهند داد. اما آنها به خودشان آسیب می زنند.

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای را در آغوش گرفته است، علامت آن است که دیگران به او خیانت خواهند کرد.

دیدن بچه گربه در خواب به معنای متحمل شدن مشکلات و ضررهای مالی کوچک و ناگوار است.

تعبیر خواب گربه از نظر لوک ایتنهاو

اگر در خواب ببینید گربه ای شما را می گیرد، به معنای مانعی در زندگی است.

اگر گربه ای را دیدید که میومیو می کند، به معنای یک جنگ طولانی است.

تعبیر خواب گربه سیاه بیانگر بدبختی است.

اگر خواب ببینید گربه ای را می زنید، نشانه خیانت است.

دیدن گربه در خواب دوست بدی است.

اگر خواب ببینید گربه ای را نوازش می کنید، بیانگر ناسپاسی است.

اگر در خواب پوست گربه را ببینید، بیانگر آن است که چیزی را که گم کرده اید، پیدا می کنید.

دیدن گربه وحشی در خواب به معنای دوست خطرناک است.

دیدگاهتان را بنویسید