تعبیر خواب باد شکم (گوزیدن)

تعبیر خواب باد شکم (گوزیدن)

تعبیر خواب باد شکم خود و دیگران و کودک با صدا و بوی نامطبوع + باد شکم و گوزیدن بی سر و صدا و بدون بو عمدا و ناگهانی در میان جمعیت و تنهایی از نمونه خواب های مکرر ما مربوط به خواب گوزیدن می باشد. .

در حالت عمومی گوزیدن و نفخ شکم از آنجایی که در بیداری عملی ناپسند و زشت است، نشانه گفتار زشت در بین مردم نیز هست و باعث رسوایی و رسوایی می شود.


تعبیر خواب گوزیدن با صدا

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب ببینید شکم خود را در میان گروهی رها کرده اید و مردم آن را بشنوند، این خواب، علامت آن است که در میان مردم سخنی زشت می گویید و مردم پشیمان و رسوا می شوند.


تعبیر خواب باد شکم بدون صدا

به گزارش معبری، اگر خواب ببینید نفخ شما بی صدا بیرون آمده است، علامت آن است که دیگران هنوز از کارهای زشتی که انجام داده اید مطلع نشده اند و این چراغ قرمز است که هر چه زودتر به آن فکر کنید.تعبیر خواب عبور گازها با بو

اگر خواب ببینید که نفخ شما با آواز بلند و بوی نامطبوع بیرون می آید، علامت آن است که مردم شما را سرزنش و رسوا می کنند و در مورد شما بد می گویند. اگر خواب ببینید که نفخ شما با سروصدا و بدون بو بیرون می آید، علامت آن است که از چیزی بی فایده و بی ثمر کناره گیری می کنید و این برای شما خوب است.


گوزیدن ناگهانی

اگر در خواب در مقابل دیگران گاز بگیرید، علامت آن است که راز شما فاش می شود و مورد تمسخر قرار می گیرید.


تعبیر خواب گوزیدن عمدی

اگر خواب ببینید از عمد نفخ خود را رها می کنید و مردم به شما می خندند و شرمنده می شوید، علامت آن است که امرار معاش و روزی شما از کاری که واقعاً آتش محسوب نمی شود به دست می آید.

امام جعفر صادق (علیه السلام): اگر خواب ببیند که عمداً باد از شکمش بیرون می آید، علامت آن است که آن شخص بد ایمان و بد ایمان است.

امام جعفر صادق (علیه السلام) رفع نفخ معده را به چهار صورت می داند:

  • نکوهش و افترا
  • کار مذموم و مذموم
  • رسوایی
  • صحبت های کثیف

اگر خواب ببینید می‌خواهید جلوی گوزیدن خود را بگیرید، نشانه آن است که او می‌کوشد چیزی را پنهان کند و شما سعی می‌کنید اسرار خود را فاش نکنید.
تعبیر خواب مجازات گوز دیگران

اگر در جمعی نشسته اید و ناگهان همه روی خود را برمی گردانند و شما را متهم به این کار می کنند در حالی که شما این کار را نکرده اید، نشانه آن است که به شما تهمت می زنند و مردم به دنبال پوششی برای شما و مشکلات شما هستند.

کلیدواژه ها :

تعبیر خواب باد معده امام صادق
تعبیر خواب شنیدن صدای باد شکم دیگران
تعبير خواب گوزيدن زن
تعبیر خواب باد معده ابن سیرین
تعبیر خواب باد شکم بی صدا
تعبیر خواب بوی چوس
تعبیر خواب باد معده در توالت

دیدگاهتان را بنویسید