تسکین فوری دردناک بودن بلع(آب دهانم را نمی‌توانم قورت دهم)

حس بدی نتوانید آب دهانتان رو قورت دهید و احساس درد بسیار شدیدی را در ناحیه گردن و سینه خواهید کرد. فرض می‌کنیم که شما به پزشک یا دارویی دسترسی ندارید . درد امانتان را بریده و برعکس بزاق دهانتان هم بیش از پیش تولید شده است. یک کار برای تسکین فوری درد این است […]