چرا وقتی آب روی روغن داغ میریزیم ، پاشیده می شود؟

چرا روغن داغ روی آب ریختن باعث پاشیده شدن روغن به اطراف می شود؟

جواب : روغن سریع‌تر از آب گرم می‌شود، زیرا ظرفیت گرمایی ویژه کمتری دارد.

وقتی از نقطه جوش آب می‌گذرد، چون آب از نفت چگال‌تر است، در انتهای آن قرار دارد.

سپس به بخار تبدیل می‌شود و بخار منبسط می‌شود و روغن را به همه جا می‌پاشد.

دیدگاهتان را بنویسید