آیا می‌دانستید قلب شما در طول عمرتان چند بار می تپد؟❤

اگر به طور میانگین قلب شما 80 باریک دقیقه بتپد، قلب شما حدود 4800 بار در ساعت می‌زند.

یعنی در طول یک شبانه روز 115200 بار در روز است.

در طول یک سال، قلب شما حدود 42,048,000 بار می‌زند!

و اگر 80 سال عمر کنید، قلب شما تقریباً 3,363,840,000 بار خواهد آورد.?

دیدگاهتان را بنویسید