دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی pdf

دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی pdf

دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی(رشته های علوم پزشکی

اصطلاح شناسی پزشکی یا زبان پزشکی به مجموعه واژگان و اصطلاح پزشکی که برای توصیف بیماری ها و اختالالت بالینی و اجزای بدن انسان به کار می رود اطالق می شود. همچنین اصطالحات پزشکی یک واژه نامه مخصوص است که توسط متخصصان مراقبت بهداشتی استفاده می شود تا بتوانند ارتباط صحیح و کار آمد ایجاد کنند. اصطالحات واژه های ساده و پرکاربردی هستند که برای بیان یک مفهوم خاص انتخاب شده اند .برای مثال اصطلاحات فشارخون به طور خاص به افزایش فشار در شریان های مرکزی و محیطی اشاره دارد

اصطلاحات پزشکی به وسیله ترکیب پیشوندها و پسوندها با ریشه کلمات ساخته می شوند .ریشه کلمات معموال از زبان های یونانی و یا التین به عاریت گرفته می شوند .در ساخت واژه های جدید قواعد زبان شناختی به کار می رود که باعث ایجاد سادگی در آوایش واژه ها می شود .مطالعه ریشه کلمات در ریشه شناسی بررسی می شود .این کلمات در سراسر جهان به صورت هماهنگ و یکنواخت می باشد. کلیه مراقبان بهداشتی و درمانی نیازمند شناخت اصطالحات پزشکی هستند.

لینک مستقیم دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *