دانلود کتاب کار آفرینی محمود احمدپور داریانی و محمود عزیزی +pdf

دانلود کتاب کار آفرینی محمود احمدپور داریانی و محمود عزیزی +pdf

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ خود

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺣﯿﺎت ذﻫﻨﯽ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻧﻮاﻗﺺ، ﺷﮑﺎفﻫﺎی داﻧﺶ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﻘﻮده، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺷﻮاریﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﺣﻞﻫﺎ، ﺣﺪس زدنﻫﺎ، ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮاﻗﺺ، آزﻣﻮدن و دوﺑﺎره آزﻣﻮدن.

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز و ارﺿﺎی آن نیاز

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ

کتاب کار آفرینی، خلاصه ای از فصل هشتم، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮب:

از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه، ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از او دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی روز ﺑﻪ روز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اعتماد کند.

کتاب کار آفرینی از دوازده فصل تشکیل شده است که در آن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


طراحی سایت
× آنلاین